Donatievoorwaarden

Door gebruik te maken van het Donatieformulier van Homies Foundation stemt de Donateur in met deze Donatievoorwaarden.
Via het Donatieformulier stelt Homies Foundation Donateurs in staat om donaties, schenkingen of giften te doen en gebruik te maken van de diensten van Homies Foundation. Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Homies Foundation en de Donateur.

In deze Donatievoorwaarden wordt verstaan onder:

Donateur: degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van het Donatieformulier donaties, schenkingen of giften wenst te maken;
Donatie: een door de donateur geschonken geldbedrag. Dit is een financiële transactie via een Mollie waarbij een donateur besluit een zeker geldbedrag te doneren aan Homies Foundation, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig en niet-herroepbaar is;
Donatieformulier: middel om online een donatie te doen;
Donatieformulier: Alle door Homies Foundation ter beschikking te stellen software – al dan niet via haar Website – die het mogelijk maakt een Donatie te doen, onder andere bestaande uit de applicaties van Homies Foundation voor de websites, tablets en smartphones.
Homies Foundation: Stichting Homies Foundation, gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83315845;
Begunstigde: Elke particulier of charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon, die via het Donatieformulier van Homies Foundation, dan wel anderszins giften ontvangt vanuit Donateurs via een Donatie;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Homies Foundation en de Donateur;
Transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.
Website: mollie.nl

Toepasselijkheid
Art. 1. 1. Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties van Homies Foundation en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze Donatievoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Homies Foundation schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 1. 2. Voor het gebruik van het Donatieformulier, stemt Donateur in met deze Donatievoorwaarden.

Algemeen
Art. 2. 1. Homies Foundation maakt het mogelijk om via het Donatieformulier donaties te maken aan één of meerdere Begunstigden.

Art. 2. 2. Mocht de Donateur zich niet kunnen vinden in deze Donatievoorwaarden, dan dient de Donateur geen gebruik te maken van het Donatieformulier. Indien de Donateur gebruik maakt van het Donatieformulier dat stemt de Donateur eveneens in met deze Donatievoorwaarden.

Rechten en plichten Homies Foundation
Art. 3. 1. Donateur doneert aan het Homies Foundation platform waarbij het platform de donaties ontvangt via Mollie. Homies Foundation draagt ervoor zorg dat Donaties die via het Donatieformulier gedaan worden uiteindelijk terecht komen bij de door de Donateur aangewezen ontvangende partij (Begunstigde) op een eigen onafhankelijke wijze. In die gevallen waarbij de uitbetaling van de donatie 3+ maanden mislukt zal de donatie aan een andere vergelijkbare ontvangende partij (Begunstigde), in dit geval een Goed Doel overgemaakt worden.

Art. 3. 2. Homies Foundation behoudt zich het recht voor om haar diensten en/of deze Donatievoorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Art. 3. 3. Homies Foundation mag bij de uitvoering van deze overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits Homies Foundation ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als Homies Foundation zelf.

Art. 3. 4. Homies Foundation mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.

Rechten en plichten Donateur
Art. 4. 1. Donateur verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart Donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

Art. 4. 2. Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan Homies Foundation verschafte informatie en gegevens.

Art. 4. 3. Donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Art. 4. 4. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: info@homiesfoundation.nl

Donaties
Art. 5. 1. Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie.

Art. 5. 2. Om een donatie te kunnen doen, dient Donateur zelfstandig alle stappen van het donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.

Art. 5. 3. Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de hoogte en frequentie van de donatie.

Art. 5. 4. Homies Foundation zal de Donatie overmaken aan de Begunstigde. Om de transactie mogelijk te maken, zullen de door Homies Foundation te maken (transactie)kosten voor het faciliteren van de Donatie worden verrekend op basis van een inhouding op de Donatie van een donateur.

Art. 5. 5. Homies Foundation is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie te weigeren. In dat geval zal een Donatie binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort, waarvan de Donatie is gedaan.

Websites
Art. 6. 1. Homies Foundation heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Website kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.

Art. 6. 2. De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Wanneer Homies Foundation links naar informatie van de Begunstigde aanbiedt, betekent dit niet dat Homies Foundation deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Homies Foundation heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Homies Foundation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

Art. 6. 3. Gebruikers van de Website en het Donatieformulier kunnen zelf de inhoud plaatsen op de Website en/of in het Donatieformulier. Hierop wordt geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht gehouden. Wel zal Homies Foundation te allen tijde klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen en/of verwijderen.

Art. 6. 4. Homies Foundation spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Homies Foundation legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Homies Foundation is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Donateur of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

Art. 6. 5. Homies Foundation streeft ernaar om de Website en de online donatiemodule doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. Homies Foundation is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website zonder dat hierdoor enig recht van de Donateur op schadevergoeding jegens Homies Foundation ontstaat.

Art. 6. 6. Het is de Donateur niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot het besloten deel van de Website(s) aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van het besloten deel van de Website aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook.

Art. 6. 7. De Donateur is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website. Het gebruik van de Website is geheel voor eigen risico van de Donateur. Homies Foundation garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) haar website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Persoonsgegevens
Art. 7. 1. Het uitgangspunt van Homies Foundation is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Homies Foundation niet verplicht is. Homies Foundation verzamelt de persoonsgegevens van de Donateur wanneer de Donateur zijn of haar persoonsgegevens via het Donatieformulier en/of Website registreert of invoert en maakt hierbij de 1e letter van de voornaam plus achternaam bekend bij een donatie op de website. Indien een donateur niet wil dat zijn of haar afgekorte naam op de website getoond wordt moet er gekozen worden voor de optie anoniem doneren.

Art. 7. 2. Homies Foundation, dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.

Art. 7. 3. Homies Foundation respecteert de privacy van de Donateur en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Donateur aan Homies Foundation verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Art. 7. 4. Op de Website en/of Donatieformulier zijn systemen opgenomen van derden die niet aan Homies Foundation toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt Homies Foundation geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de Donateur omgaan.

Art. 7. 5. Op de Website en het Donatieformulier wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter en Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de Donateur doen.

Gegevensverwerking
Art. 8. 1. De gegevens die de Donateur op de website of het Donatieformulier invoert tijdens de donatie, worden door Homies Foundation verwerkt of via derden waarmee de Donateur zich aanmeldt (bijvoorbeeld Facebook of Twitter).

Art. 8. 2. De persoonsgegevens van de Donateur worden door Homies Foundation verwerkt om:
a) het Donatieformulier te kunnen laten functioneren;
b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de Gebruiker wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied van de Begunstigde, diensten van Homies Foundation en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de Donateur zich kan afmelden;
c) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Homies Foundation in welke vorm dan ook;
d) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
e) het Donatieformulier te kunnen beveiligen;
f) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor Homies Foundation gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder het IP-adres van de Donateur.

Aansprakelijkheid
Art. 9. 1. De aansprakelijkheid van Homies Foundation jegens de Donateur, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de Donateur via de Donatiemodule gedoneerde bedrag, althans voor zover de Donateur niet tot een donatie is gekomen tot het gemiddelde gedoneerde bedrag per Donateur in de maand, waarin zich de gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Homies Foundation.

Art. 9. 2. De aansprakelijkheid van Homies Foundation wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Donateur is toe te rekenen.

Art. 9. 3. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Homies Foundation beperkt tot de directe schade van de Donateur.

Art. 9. 4. Homies Foundation is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van de Website en/of het Donatieformulier of onderdelen daarvan die derving van inkomsten voor de Begunstigde tot gevolg hebben.

Art. 9. 5. Homies Foundation zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de Donateur jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de Donateur als voortvloeiend uit deze Donatievoorwaarden. De Donateur zal Homies Foundation ter zake vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten
Art. 10. 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website en het Donatieformulier liggen bij Homies Foundation. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Homies Foundation behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Art. 10. 2. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website en/of het Donatieformulier op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

Art. 10. 3. Er worden door Homies Foundation geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Donateur verleend.

Art. 10. 4. De Donateur erkent en stemt ermee in dat het Donatieformulier bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Homies Foundation en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.<

Art. 10. 5. Onder de Donatievoorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Homies Foundation de Donateur een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website en/of het Donatieformulier te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door Homies Foundation aan de Donateur ter beschikking worden gesteld.

Art. 10. 6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Homies Foundation.

Art. 10. 7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Slotbepalingen
Art. 11. 1. Op deze Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Art. 11. 2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Homies Foundation, thans zijnde Zeeland (provincie Noord-Brabant), onverminderd het recht van Homies Foundation om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Art. 11. 3. Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Laatste wijziging en update: 3 augustus 2021